ثبت مشاور
+
نظر نماینده تهران در مجلس درباره حضور زنان در ورزشگاه
والیبال بانوان

نظر نماینده تهران در مجلس درباره حضور زنان در ورزشگاه

فرا والیبال : طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی با بیان اینکه تصمیم‌گیری در رابطه با حضور زنان در ورزشگاه باید توسط افراد صاحب نظر از همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول صورت بگیرد، گفت: باید اتاق فکر یا کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌ها و
بالا