ثبت مشاور
+
برنامه مسابقات تیم جوانان ایران در گروه مردان
والیبال آقایان

برنامه مسابقات تیم جوانان ایران در گروه مردان

فرا والیبال :در اوایل قرن بیست و یکم با تصمیم سازمان کنفرانس اسلامی و برای نشان دادن توانایی مسلمان و ایجاد همدلی و همبستگی بیشتر بین آنان شکل گرفت.     در این بازی ها کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی حق حضور دارند و همه افراد مرد و زن مسلمان و
بالا